Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Teknisk fysik och elektroteknik
Degree of Master of Science (120 credits) - Major; Engineering Physics and Electrical Engineering

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Inbyggda system (Embedded Systems) H08
Signaler och system (Signals and Systems) H08
Mekatronik (Mechatronics) H08
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2009-06-16 av Dekanus TFN.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Preciserade mål för denna examen

Studenten ska efter utbildningen

 • visa förmåga att självständigt kombinera kunskaper och färdigheter från olika tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.
 • visa förmåga att effektivt använda datorer, program och mätutrustning inom experimentellt och vetenskapligt arbete.
 • visa förmåga att skriftligt och muntligt presentera tekniska eller vetenskapliga problem och resultat för fackmän och lekmän på svenska och engelska.
 • visa kunskap och förmåga i projektarbete och projektledning.
 • visa basfärdigheter för arbete inom forskning och utvecklingsarbete i eller mellan tillämpningsområdena eletroteknik, elektronik, datateknik, mekatronik och signalbehandling och inbyggda system.
 • visa kunskap om hur en långsiktigt hållbar utveckling av det elektrotekniska ämnesområdet skall utvecklas.
Inriktningar
Inbyggda system

Studenten ska efter utbidlningen

 • visa kunskap och förmåga till ledning och styrning av projekt inom ämnesområdet inbyggda system
 • visa kunskap och förmåga vad gäller analys, design, konstruktion och programmering av inbyggda system
 • vara förberedd för avancerat forskningsarbete inom ämnesområdet inbyggda system
Signaler och system

Studenten ska efter utbildningen

 • visa kunskap och förmåga till ledning och styrning av projekt inom ämnesområdet signalbehandling och/eller reglerteknik
 • visa kunskap och förmåga vad gäller analys, design och konstruktion av signalbehandlande och/eller reglertekniska system
 • vara förberedd för delta i avancerat forskningsarbete inom signalbehandling och/eller reglerteknik
Mekatronik

Studenten ska efter utbildningen

 • visa kunskap och förmåga till ledning och styrning av projekt inom ämnesområdet mekatronik
 • visa kunskap och förmåga vad gäller analys, design och konstruktion av mekatroniska system
 • vara förberedd för delta i avancerat forskningsarbete inom mekatronik
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För examina på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen (SFS 2006:1053, kap 6, 5 § samt bilaga 2 examensordning)

Av utbildningens 120 hp ska minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. För masterexamen krävs inrättat huvudområde. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen

För att erhålla mastersexamen i elektroteknik krävs att programmets obligatoriska kurser och de till valt examensarbete anknytande valbara kurserna är avklarade, se utbildningsplan. I utbildningen ingår ett examensarbete om 30 högskolepoäng. I detta skall den studerande enskilt, eller tillsammans med en annan studerande, behandla en specifik uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. Examensarbetet ska utföras på avancerad nivå.

För att erhålla en viss examensinriktning krävs vissa kurser enligt utbildningsplan samt examensarbete med anknytning till inriktningen. Följande examensinriktningar erbjuds:

Mekatronik (Mechatronics.)

Signaler och system (Signals and Systems)

Inbyggda system (Embedded Systems)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen