Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik
Degree of Master of Science in Engineering,

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem (Physical Measurements and Sensor Systems) H14
Elektroniksystem och reglerteknik (Electronic Systems and Control Engineering) H14
Beräkningsteknik och fysik (Computational Methods and Physics) H14
Ljuddesign inom Arena media, musik och teknik (Sound Design within Arena Media, Music and Technology) V14
Beräkningsteknik och fysik - för antagna t o m V13 (Computational Methods and Physics - For admitted until S13) H07V13
Sensorer och signaler (Sensors and Signals) H07V13
Elektroniksystem (Electronic Systems) H07V13
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2011-06-20 av Ordförande TFN. Senast reviderad av Rektor 2014-06-24.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

I utbildningen vid Luleå tekniska universitet kombineras grundläggande matematiska, naturvetenskapliga och ingenjörstekniska kunskaper för att ge en gedigen kompetens i fysik, matematik och elektronik, såväl avseende bredd som fördjupning.
Efter genomgången utbildning skall studenten:

- visa ett djup och bredd i fysik, matematik och elektronik, och utifrån detta ha färdigheter i att modellera, simulera, observera och reglera fysikaliska fenomen.
- visa förmåga att såväl skriftligt som muntligt presentera fysikaliska problem, modeller och resultat för fack- och lekmän.
- ha förmåga att effektivt använda datorer, program och mätutrustning för att utföra experimentellt och vetenskapligt arbete samt övning i att kombinera kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden.
- visa en god förberelse för forskning och utvecklingsarbete i eller mellan ämnesområdena fysik, matematik, elektonik och mekanik.

Inriktningar
Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem

För inriktning Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem ska studenten efter utbildningen:

  • visa fördjupade kunskaper om fysikaliska mätmetoder, signalbehandling och statistisk dataanalys
  • visa god förmåga att utveckla mätmetoder och sensorsystem.
Elektroniksystem och reglerteknik

För inriktning Elektroniksystem och reglerteknik ska studenten efter utbildningen:

  • visa fördjupade kunskaper om konstruktion av analoga och digitala elektroniksystem, reglerteknik och elektronikproduktion,
  • visa god förmåga att utveckla elektroniksystem för mät- och reglerändamål.
Beräkningsteknik och fysik

För inriktning Beräkningsteknik och fysik ska studenten efter utbildningen:

  • visa fördjupade kunskaper om beräkningsmetoder, fysikalisk modellering och modellbaserad analys,
  • visa god förmåga att modellera, simulera och analysera fysikaliska system.
Ljuddesign inom Arena media, musik och teknik

Efter avslutad utbildning ska studenten:

-          visa kunskap om och förmåga att formulera produktljuddesignproblem,

-          visa grundläggande kunnande inom designmetodik tillämpad på produktljud,

-          vara förtrogen med samverkan mellan konstutövare, näringsliv och akademi,

-          visa förmåga att integrera teknisk fysik och elektroteknik med ett eller flera andra ämnesområden.

Beräkningsteknik och fysik - för antagna t o m V13

Efter genomgången utbildning med inriktning mot beräkningsteknik och fysik skall studenten ha tillgodogjort sig väsentligt fördjupade kunskaper inom matematik, fysik och beräkningsteknik.

Sensorer och signaler

Efter genomgången utbildning med inriktning mot sensorer och signaler skall studenten ha tillgodogjort sig väsentligt fördjupade kunskaper inom signalbehandling, mätteknik och statistik.

Elektroniksystem

 Efter genomgången utbildning med inriktning mot elektroniksystem skall studenten tillgodogjort sig väsentligt fördjupade kunskaper inom elektronikdesign, inbyggda system och reglerteknik.

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För civilingenjörsexamen ska av utbildningens 300 hp minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen

För att erhålla civilingenjörsexamen i Teknisk fysik och elektroteknik krävs att:
- programmets obligatoriska kurser är avklarade
- examensarbetet är avklarat
- obligatoriska samt valbara kurser är avklarade, om inriktning är vald

Följande examensinriktningar erbjuds t.o.m. H08:
- Elektroniksystem
- Sensorer och signaler
- Beräkningsteknik och fysik

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen