Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, rymdteknik
Degree of Master of Science in Engineering, Space Engineering

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Rymdens och atmosfärens fysik (Space and Atmospheric Physics) H07
Rymdfarkoster och instrumentering (Spacecraft and Instrumentation) H07
Flygteknik (Aerospace Engineering) H07
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2008-03-27 av Ordförande Teknisk fakultetsnämnd. Senast reviderad av Enhetschef utbildnings- och forskningsenheten 2016-09-06.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

 Studenten ska efter utbildningen

 • visa förmåga att självständigt kombinera kunskaper och färdigheter från olika tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.
 • visa förmåga att effektivt använda datorer, program och mätutrustning inom experimentellt och vetenskapligt arbete.
 • visa förmåga att skriftligt och muntligt presentera tekniska eller vetenskapliga problem och resultat för fackmän och lekmän på svenska och engelska.
 • visa kunskap och förmåga i projektarbete och projektledning
 • visa basfärdigheter för arbete inom forskning och utvecklingsarbete   i eller mellan ämnesområdena fysik, matematik, och grundläggande teknik med tillämpningar inom rymdteknik, elektroteknik, datateknik, miljöteknik och flygteknik.
 • visa kunskap om hur en långsiktigt hållbar utveckling av det rymdtekniska ämnesområdet skall utvecklas.

En del av utbildningen skall kunna förläggas utomlands för att öka studentens förståelse för andra kulturer och bredda sina kommunikativa färdigheter. 

Inriktningar
Rymdens och atmosfärens fysik

Studenten ska efter utbildningen

 • Visa kunskap och förmåga till ledning och styrning av projekt inom ett atmosfärs- eller rymdvetenskapligt ämnesområde
 • Visa fördjupad kunskap vad gäller analys och användning/tillämpning av mätteknisk utrustning avsedd för mätning i atmosfärs- eller rymdmiljö
 • Vara förberedd för avancerat forskningsarbete inom atmosfärs- och rymdfysik
Rymdfarkoster och instrumentering

Studenten ska efter utbildningen

 • Visa kunskap och förmåga till ledning och styrning av projekt inom ett rymdtekniskt område
 • Visa fördjupad kunskap vad gäller analys, design och konstruktion av mätteknisk utrustning avsedd för mätning i rymdmiljö
 • Visa bred kunskap om hur en rymdfarkost designas, navigeras och styrs
Flygteknik
Studenten ska efter utbildningen


·         visa kunskap och förmåga till ledning och styrning av projekt inom ett rymd- och flygtekniskt ämnesområde.

·         visa bred kunskap inom det rymd- och flygtekniska ämnesområdet.

·         kunna analysera och simulera flygtekniska frågeställningar vad gäller aerodynamik, prestanda, hållfasthet, flygmotorer och avionik

·         visa kunskap om tillförlitlighet, underhållsplanering och långsiktigt hållbar utveckling inom det flygtekniska ämnesområdet

 

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För civilingenjörsexamen ska av utbildningens 300 hp minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen

För att erhålla civilingenjörsexamen i rymdteknik krävs att programmets baskurser, kärnkurser och de till vald inriktning anknytande valbara kurserna är avklarade, se utbildningsplan. I utbildningen ingår ett examensarbete om 30 högskolepoäng. I detta skall den studerande enskilt, eller tillsammans med en annan studerande, behandla en specifik uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. Examensarbetet ska utföras på avancerad nivå. För att erhålla en viss examensinriktning inskriven i sitt examensbevis krävs vissa specificerade kurser enligt utbildningsplan. Följande examensinriktningar erbjuds: Rymdfarkoster och instrumentering Rymdens och atmosfärens fysik Flygteknik Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis
Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen