Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Högskoleexamen med inriktning mot bygg och anläggning
Higher Education Diploma with specialisation in Works Management in Civil Engineering

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Mätning (Surveying) V08V20
Hus/bygg (Buildings) V08V20
Väg/mark (Road/Soil) V08V20
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2010-04-07 av Ordförande teknisk fakultetsnämnd.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
 
Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Preciserade mål för denna examen
I utbildningarna vid Luleå tekniska universitet kombineras kunskap som bygger på beprövad erfarenheten hos skickliga yrkesutövare, med kunskap som har sin grund i vetenskaplighet.
 
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • förmåga att använda datorer, dataprogram och mätutrustning för den framtida yrkesrollen.
 • förtrogen med arbetsmiljöfrågor samt samspelet mellan individer och grupper på en arbetsplats.
 • kompetens att lösa arbetsuppgifter i samarbete med andra  samt förmågan att utöva ett ansvarsfullt ledarskap.
 • kompetens för arbetsuppgifter som innebär produktion, drift & underhåll och planering inom bygg- & anläggningsbranschen.
Inriktningar
Mätning

Studenten ska ha:

 • förmåga att rita CAD i både 2D och 3D

 • kunskap om byggmätning, GPS, GIS, BIM och maskinstyrning

 • kunskap om entreprenadjuridik

 • grundläggande kunskap om byggande i jord och berg

Hus/bygg

Studenten ska ha:

 • kunskap om byggorganisation, kalkylering och entreprenadjuridik
 • kunskap om betongkonstruktioner

 • grundläggande kunskap om byggande i jord och berg

 • kännedom om byggmätning
Väg/mark

Studenten ska ha:

 • kunskap om byggorganisation, kalkylering och entreprenadjuridik
 • kunskap om väg/järnvägskroppens uppbyggnad
 • grundläggande kunskap om byggande i jord och berg
 • kännedom om byggmätning
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.(Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 7,5 hp. Samtliga kurser i examina omfattande 120 hp är på grundnivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen
 • Utbildningsplan - Bygg och anläggning (Syllabus - Higher Education Diploma Programme in Works Management in Civil Engineering)