Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Civilekonomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Nationalekonomi (Economics) H09
Företagsekonomi, specialisering i redovisning och styrning (Business Administration with Specialization in Accountancy and Control) H13
Företagsekonomi, specialisering i marknadsföring (Business Administration with Specialization in Marketing) H13
Företagsekonomi (Business Administration) H09H16
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2010-05-19 av Filosofiska fakultetsnämnden. Senast reviderad av Enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten 2014-09-30.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.
 
Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
- visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
- visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.
 
Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
- visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen skall studenten
- visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

För civilekonomexamen ska studenter ha förmåga att
- analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter
- förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang
- medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis
- använda vetenskapliga och statistiska metoder för att lösa ekonomiska problem

Inriktningar
Nationalekonomi

Utöver generella lokala mål för civilekonomexamen ska student med inriktning nationalekonomi ha förmåga att
- välja och motivera valet av olika tillvägagångssätt för att lösa kvalificerade nationalekonomiska problem
- tillämpa metoder och verktyg för att lösa avancerade nationalekonomiska problem
- arbeta mot uppdragsgivare/kunder i olika nationalekonomiska sammanhang

Företagsekonomi, specialisering i redovisning och styrning

Utöver generella lokala mål för civilekonomexamen ska student med specialisering i redovisning och styrning ha förmåga att

 • analysera såväl externa som interna värdeskapande aktiviteter ur ett helhetsperspektiv
 • välja och motivera valet av olika tillvägagångssätt för att lösa kvalificerade företagsekonomiska problem
 • reflektera över och analysera det personliga agerandets betydelse i olika grupper och affärsrelationer
 • tillämpa metoder och verktyg för att lösa avancerade företagsekonomiska problem
 • tillämpa metoder och verktyg inom redovisning och styrning för att lösa avancerade företagsekonomiska problem


Företagsekonomi, specialisering i marknadsföring

Utöver generella lokala mål för civilekonomexamen ska student med specialisering marknadsföring ha förmåga att 

 • analysera såväl externa som interna värdeskapande aktiviteter ur ett helhetsperspektiv
 • välja och motivera valet av olika tillvägagångssätt för att lösa kvalificerade företagsekonomiska problem
 • reflektera över och analysera det personliga agerandets betydelse i olika grupper och affärsrelationer
 • tillämpa metoder och verktyg för att lösa avancerade företagsekonomiska problem
 • tillämpa marknadsföringsmetoder och verktyg för att lösa avancerade företagsekonomiska problem


Företagsekonomi

Utöver generella lokala mål för civilekonomexamen ska student med inriktning företagsekonomi ha förmåga att
- analysera såväl externa som interna värdeskapande aktiviteter ur ett helhetsperspektiv
- välja och motivera valet av olika tillvägagångssätt för att lösa kvalificerade företagsekonomiska problem
- reflektera över och analysera det personliga agerandets betydelse i olika grupper och affärsrelationer
- tillämpa metoder och verktyg för att lösa avancerade företagsekonomiska problem
- arbeta mot uppdragsgivare/kunder i olika företagsekonomiska sammanhang

Med specialisering marknadsföring ska studenten, utöver inriktningsmålen, visa förmåga att
- tillämpa marknadsföringsmetoder och verktyg för att lösa avancerade företagsekonomiska problem

Med specialisering redovisning och styrning ska studenten, utöver inriktningsmål, visa förmåga att
- tillämpa metoder och verktyg inom redovisning och styrning för att lösa avancerade företagsekonomiska problem

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För civilekonomexamen ska av utbildningens 240 hp minst 45 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen
 • Utbildningsplan - Civilekonom (Syllabus - Master Programme in Business and Economics)