Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Medie- och kommunikationsvetenskap
Degree of Bachelor of Science - Major; Media and Communication Studies

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Journalistik och medier, tv (Journalism and media, TV) H15
Journalistik och medier, text (Journalism and media, text) H15
Journalistik och medier, radio (Journalism and media, radio) H15
Radioproduktion (Radio Production) H07V17
Journalistik (Journalism) H07V17
TV-produktion (TV-production) H07V17
Journalistik inom Arena media, musik och teknik (Journalism within Arena Media, Music and Technology) V14
TV-produktion inom Arena media, musik och teknik (TV-production within Arena Media, Music and Technology) V14
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2010-09-23 av ordförande för Filosofiska fakultetsnämnden. Senast reviderad av Rektor 2014-06-24.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 

Preciserade mål för denna examen
.
Inriktningar
Journalistik och medier, tv

För inriktning Journalistik och medier, tv ska studenten efter utbildningen:

  • visa god förmåga att använda modern tv-utrustning i olika sammanhang och genrer
  • visa god förmåga att beskriva, analysera och tolka form, kvalitet, teknik och innehåll i tv-produktioner
  • kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete inom journalistik, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet
Journalistik och medier, text

För inriktning Journalistik och medier, text ska studenten efter utbildningen:

  • visa god förmåga att skriva för olika typer av medier och genrer
  • visa god förmåga att beskriva, analysera och tolka form, kvalitet och innehåll i journalistiska texter
  • kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete inom journalistik, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet
Journalistik och medier, radio

För inriktning Journalistik och medier, radio ska studenten efter utbildningen:

  • visa god förmåga att använda modern radioutrustning för såväl produktion som distribution i olika sammanhang och genrer
  • visa god förmåga att beskriva, analysera och tolka form, kvalitet, teknik och innehåll i radioproduktioner
  • kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete inom journalistik, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet
Radioproduktion
Efter utbildningen ska studenten
-         visa förmåga att använda modern radioutrustning,
-         visa förmåga att delta i och leda yrkesverksamhet inom radioproduktionens olika roller,
-         visa förmåga att ur ett konstnärligt perspektiv beskriva, analysera och tolka form, kvalité, teknik och innehåll inom området radioproduktion,
-         visa kunskap och förståelse inom radioproduktion, såväl med inriktning mot områdets konstnärliga som vetenskapliga grund och historia, kunskap om tillämpliga metoder inom radioområdet, samt fördjupning inom någon del,
-    kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet inom radioproduktion,
-         kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter inom en föränderlig arbetsmarknad.
Journalistik

Efter utbildningen ska studenten:

-         Visa förmåga att använda journalistiska yrkeskunskaper för olika typer av medier,

-          Visa förmåga att delta i och leda yrkesverksamhet inom journalistikens olika roller,

-          Visa förmåga att beskriva och analysera tillämpliga metoder inom journalistiken, såväl avseende innehåll som form, 

-           Kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete inom journalistik, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet,

-          Kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter inom en föränderlig arbetsmarknad.

TV-produktion
Efter utbildningen ska studenten
-         visa förmåga att använda modern TV-utrustning,
-         visa förmåga att delta i och leda yrkesverksamhet inom TV-produktionens olika roller,
-         visa förmåga att ur ett konstnärligt perspektiv beskriva, analysera och tolka form, kvalité, teknik och innehåll inom området TV-produktion,
-         visa kunskap och förståelse inom TV-produktion, såväl med inriktning mot områdets konstnärliga som vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom TV området,
-    kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet inom TV-produktion,
-         kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter inom en föränderlig arbetsmarknad.
Journalistik inom Arena media, musik och teknik

Efter avslutad utbildning ska studenten:

-          visa förmåga att använda journalistiska yrkeskunskaper för olika typer av medier,

-          visa förmåga att delta i och leda yrkesverksamhet inom journalistikens olika roller,

-          visa förmåga att beskriva och analysera tillämpliga metoder inom journalistiken, såväl avseende innehåll som form,

-          kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete inom journalistik, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet,

-          kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter inom en föränderlig arbetsmarknad,

-          visa förmåga att integrera journalistik med ett eller flera andra ämnesområden,

-          vara förtrogen med samverkan mellan konstutövare, näringsliv och akademi,

TV-produktion inom Arena media, musik och teknik

Efter avslutad utbildning ska studenten:

-          visa förmåga att använda modern TV-utrustning,

-          visa förmåga att delta i och leda yrkesverksamhet inom TV-produktionens olika roller,

-          visa förmåga att ur ett konstnärligt perspektiv beskriva, analysera och tolka form, kvalité, teknik och innehåll inom området TV-produktion,

-          visa kunskap och förståelse inom TV-produktion, såväl med inriktning mot områdets konstnärliga som vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom TV området,

-          kunna delta i och leda förändrings- och utvecklingsarbete, med stöd av forskning och beprövad erfarenhet inom TV-produktion,

-          kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter inom en föränderlig arbetsmarknad,

-          visa förmåga att integrera TV-produktion med ett eller flera andra ämnesområden,

-          vara förtrogen med samverkan mellan konstutövare, näringsliv och akademi,

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen