Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Maskinteknik
Degree of Master of Science (120 credits) - Major; Mechanical Engineering

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Tribologi (Tribology ) H13
Teknisk mekanik (Engineering Mechanics)
Produktutveckling (Product Development)
Träteknik (Wood Technology) H12
Hållbar energiteknik (Sustainable Energy) H08
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2010-03-15 av Ordförande TFN. Senast reviderad av Rektor 2012-09-25.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Preciserade mål för denna examen
Studenten ska efter utbildningen
o visa förmåga att självständigt kombinera kunskaper och färdigheter från olika tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.
o visa förmåga att effektivt använda datorer, program och mätutrustning inom experimentellt och vetenskapligt arbete.
o visa förmåga att skriftligt och muntligt presentera tekniska eller vetenskapliga problem och resultat för fackmän och lekmän på svenska och engelska.
o visa kunskap och förmåga i projektarbete och projektledning.
o visa basfärdigheter för arbete inom forskning och utvecklingsarbete i maskinteknik med tillämpningsområdena produktutveckling, teknisk mekanik, hållbar energiteknik eller träteknik
o visa kunskap om hur en långsiktigt hållbar utveckling av det maskintekniska ämnesområdet inom respektive tillämpningsområde kan utvecklas.
Inriktningar
Tribologi

För inriktning Tribologi ska studenten visa

- kunskap om forsknings- och utvecklingsarbete i eller mellan tekniska ämnesområden såsom mekanik, fysik, matematik och teknisk mekanik samt kunna använda kunskaperna på ett interdisciplinärt sätt inom tribologi som är ett multidisciplinärt område,
- kunskap om och förmåga att utveckla lösningar inom trbologiska gränsytor, smörjning, smörjmedel, nötning och friktionsmekanismer (från nano- till makroskala).

Teknisk mekanik
Efter utbildningen ska studenten
- visa förmåga att effektivt använda datorer, program och mätutrustning för att utföra experimentellt och vetenskapligt arbete samt ha kunskap i att kombinera kunskap och färdigheter från olika ämnesområden
- ha en kunskap om forsknings- och utvecklingsarbete i eller mellan ämnesområdena mekanik, fysik och matematik med tillämpningar inom teknisk mekanik
Produktutveckling
Studenten ska efter utbildningen
- visa kunskap om och förmåga att formulera problem vid uppbyggnad av mekaniska system
- visa kunskap om och förmåga att utveckla lösningar i form av modeller och produkter
- visa kunskap om och förmåga att utvärdera modellers och produkters funktion
Träteknik
I utbildningarna vid Luleå tekniska universitet kombineras kunskap, som bygger på erfarenheten hos skickliga yrkesutövare, med kunskap som har sin grund i vetenskapligt arbete.
Efter utbildningen ska studenten ha förutsättning att förstå, förklara, förutsäga samt förändra träbaserade produkters egenskaper samt dess tillverkningsprocesser genom god insikt i materialegenskaper på cellnivå upp till trädens anatom
Hållbar energiteknik

Efter utbildningen ska studenten

- visa förmåga att effektivt använda teorier, datorer, program och mätutrustning för att utföra experimentellt och vetenskapligt arbete samt ha kunskap i att kombinera kunskap och färdigheter från olika ämnesområden
- ha förmåga att skriftligt och muntligt presentera tekniska eller vetenskapliga problem och resultat för fackmän och lekmän och ha aktiv erfarenhet av projektarbete
- ha en kunskap om forsknings- och utvecklingsarbete inom praktisk energiteknik och beroende på inriktning vattenkraft eller bioenergi

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För examina på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen (SFS 2006:1053, kap 6, 5 § samt bilaga 2 examensordning)

Av utbildningens 120 hp ska minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. För masterexamen krävs inrättat huvudområde. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen
För masterexamen i Maskinteknik (120 högskolepoäng) krävs: minst 90 högskolepoäng kurser på avancerad nivå, varav ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng. Examensarbetet samt minst 75 högskolepoäng ska utföras inom utbildningens inriktning.
 
Därtill ställs krav på avlagd högskoleingenjörsexamen alternativt kandidatexamen omfattande minst 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng matematik, eller motsvarande utländsk examen. För inriktningen Träteknik gäller även tidigare examen från Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
 
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen till masterexamen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28§ andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen