Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Högskoleexamen med inriktning mot datateknik
Higher Education Diploma with specialisation in Computer Science and Engineering

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Datateknik (Computer Engineering) H08V15
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2007-11-08 av Ordförande teknisk fakultetsnämnd. Senast reviderad av Chef Utbildnings- och forskningsenhet 2010-04-23.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
 
Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Preciserade mål för denna examen

Efter avslutad utbildning ska studenten ha:

  • förmåga att definiera, förklara och använda centrala begrepp inom datateknik, på ett sätt som visar grundläggande kunnande inom detta områd
  • Kunskaper att identifiera, formulera och hantera frågeställningar inom datateknik och elektroteknik

  • Förmåga att arbeta med projektuppgifter på ett sätt som visar förtrogenhet med projekt som arbetsform, såväl enskilt som i grupp
  • Kunskaper att använda olika lärandeplattformar och andra informationsteknologiska hjälpmedel för att kommunicera med andra och självständigt söka ny kunskap

    .

Inriktningar
Datateknik
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.(Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 7,5 hp. Samtliga kurser i examina omfattande 120 hp är på grundnivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen
  • Utbildningsplan - Datateknik/elektroteknik (Syllabus - Higher Education Diploma Programme in Computer Science and Engineering)