Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Högskoleexamen med inriktning mot samhällsbyggnad
Higher Education Diploma with specialisation in the Built Environment

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Teknisk miljövård (Environmental Management) H08V17
Infrastruktur (Infrastructure) H08V17
Samhällsplanering (Planning) H08V17
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2007-11-08 av Ordförande teknisk fakultetsnämnd. Senast reviderad av Rektor 2015-06-23.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
 
Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Preciserade mål för denna examen
 Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • förmåga att använda datorer, dataprogram och mätutrustning för den framtida yrkesrollen;
 • förmåga till samarbete;
 • kompetens för arbetsuppgifter som innebär planering, produktion, drift & underhåll och inom samhällsbyggnadstekniken.
Inriktningar
Teknisk miljövård

Studenten ska ha:

 • förmåga att rita CAD i både 2D och 3D
 • kännedom om projekteringsprocessen
 • fackkunskaper så att han/hon kan delta i utredningar kring miljörelaterade projekt individuellt och/eller i grupp
Infrastruktur

Studenten ska ha:

 • förmåga att rita CAD i både 2D och 3D.
 • kännedom om projekteringsprocessen
 • fackkunskaper så att han/hon kan delta i utredningar kring infrastrukturprojekt
Samhällsplanering

Studenten ska ha:

 • förmåga att rita CAD i både 2D och 3D
 • kännedom om projekteringsprocessen
 • fackkunskaper så att han/hon kan delta i utredningar kring samhällsplaneringsprojekt individuellt och/eller i grupp
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.(Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 7,5 hp. Samtliga kurser i examina omfattande 120 hp är på grundnivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen
 • Utbildningsplan - Samhällsbyggnad (Syllabus - Higher Education Diploma Programme in the Built Environment)