Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Konstnärlig kandidatexamen i design - Huvudområde Mediedesign
Degree of Bachelor of Fine Arts i Design - Major Media Design

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Grafisk design (Graphic Design) H11
Datorgrafik (Computer Graphic Arts) H11
Design för interaktiva medier (Designing Interactive Media) H11H17
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2011-06-28 av Rektor. Senast reviderad av Rektor 2015-09-28.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förståelse av konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen
Efter avslutad utbildning ska studenten

• visa förmåga att tillämpa gällande metoder och teorier, tekniker och verktyg för att hantera processen med problemlösning inom valt fördjupningsområde.
• visa förmåga att tillämpa kunskaper inom formgivning med fokus på gestaltning, estetik, perception och funktion,
• visa förmåga att analysera mottagarens, användarens och beställarens perspektiv i en problemlösning,
• visa förmåga att ta ansvar, eftersträva nya och kreativa problemlösningar, uppvisa mognad i kontakt med bransch och omvärld.
Inriktningar
Grafisk design

  För inriktning Grafisk design ska studenten även:
 

  • visa förmåga att leda processen med grafisk design med fokus på estetik och funktion för tryckta ytor och artefakter,
  • visa förmåga att med skicklighet hantera materialets, ytans och artefaktens egenskaper utifrån aspekten funktion och estetik under problemlösning,
  • visa förmåga att genom kunskap och interaktion kunna hantera både designprocess och -produkt med fokus på användarupplevelser och användbarhet,
  • visa förmåga att kunna problematisera kring begreppet design och kring interaktionens betydelse för användarupplevelsen.
Datorgrafik
För inriktning Datorgrafik ska studenten:

- visa konstnärlig och teknisk kunskap för att delta i produktion av digitala visuella effekter för film och visuellt innehåll för datorspel
- visa kunskap om ämnets produktionsprocesser, yrkesroller och metoder inom "visual effects" industrin och spelindustrin
- visa förmåga och färdighet i att agera i grupp
- visa förståelse för den konstnärliga och vetenskapliga grund som den rörliga bilden vilar på
Design för interaktiva medier

För inriktning Design för interaktiva medier ska studenten även:

• visa förmåga att i interaktionsdesign kunna hantera både designprocess och -produkt med fokus på användarupplevelser och användbarhet,
• visa förmåga att kunna problematisera kring begreppet designproblem, vilket är centralt i interaktionsdesign då teknik och interaktion hela tiden förändrar förutsättningar, möjligheter, krav och önskemål.


Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen