Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Konstnärlig högskoleexamen i scen och media
Higher Education Diploma in Performing Arts and Media

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Attributmakeri (Prop making)
Scenografi (Set Design)
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2010-10-19 av Ordförande för filosofisk fakultetsnämnd.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets praktiska och teoretiska grund, samt kunskap om och erfarenhet av metod och processer inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen skapa, förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer och genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen reflektera över konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets praktiska och teoretiska grund, samt kunskap om och erfarenhet av metod och processer inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen skapa, förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer och genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen reflektera över konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Preciserade mål för denna examen

- visa förmåga att skapa, förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer och genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar inom det område utbildningen avser,
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll inom TV och film

Inriktningar
Attributmakeri

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse för den kreativa och konstnärliga processen inom inriktningen
- visa förståelse för de produktionsförlopp som påverkar och styr attributmakarens roll i film och teaterhantverk
- visa förståelse för den konstnärliga och vetenskapliga grund som den rörliga bilden vilar på

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att inhämta information och kreativt utveckla idéer
- visa förmåga att redogöra för och kritiskt analysera idéer
- visa förmåga och färdighet att presentera och visualisera idéer
- visa förmåga och färdighet i att agera i grupp

Scenografi

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse för den kreativa och konstnärliga processen inom inriktningen
- visa förståelse för de produktionsförlopp som påverkar och styr det scenografiska arbetet
- visa förståelse för den konstnärliga och vetenskapliga grund som den rörliga bilden vilar på

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att inhämta information och kreativt utveckla idéer
- visa förmåga att redogöra för och kritiskt analysera idéer
- visa förmåga och färdighet att presentera och visualisera idéer
- visa förmåga och färdighet i att agera i grupp

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet

Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen. Bilaga 2 Examensordningen)

Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 7,5 hp. Samtliga kurser i examina omfattande 120 hp är på grundnivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet

Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen. Bilaga 2 Examensordningen)

Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 7,5 hp. Samtliga kurser i examina omfattande 120 hp är på grundnivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen