Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Specialpedagogexamen
Postgraduate Diploma in Special Education Needs

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2015-09-28 av Rektor.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen
För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Kunskap och förståelse
För specialpedagogexamen ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
sambandets betydelse för yrkesutövningen, och

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.

Färdighet och förmåga
För specialpedagogexamen ska studenten
– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera,
analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med
att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra
pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
organisations-, grupp- och individnivå,

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att
genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt
förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
lärmiljöer,

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad
samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för
kollegor, föräldrar och andra berörda, och

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och
utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet
med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialpedagogexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna,

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget
forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med
andra yrkesgrupper, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)

För specialpedagogexamen ska studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen