Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Konstnärlig kandidatexamen i design - Huvudområde Visuell gestaltning
Degree of Bachelor of Fine Arts i Design - Major Visual Arts

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Filmdesign (Movie design) H17
Digital design (Digital design) H17
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2016-06-27 av Rektor.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förståelse av konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

Utöver de nationella målen skall studenten även efter avslutad utbildning visa:

  • förmåga och färdighet att självständigt kunna producera visuella gestaltningar på hög kvalitativ nivå,
  • förmåga och färdighet i att kunna förmedla visuella upplevelser,
  • förmåga och färdighet i att kunna kommunicera sin kunskap i visuell gestaltning i mötet med andra konstarter eller discipliner, 
  • förståelse för den visuella gestaltningens olika element och dess funktioner.
Inriktningar
Filmdesign

Utöver de nationella målen och målen för Visuell gestaltning skall studenten även efter avslutad utbildning:

  • visa förmåga och färdighet som visuell designer i produktion av rörlig bild,
  • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera projekt.

 

Digital design

Utöver de nationella målen och målen för visuell gestaltning skall studenten även efter avslutad utbildning:

  • visa förmåga och färdighet i produktion av digitala element för rörlig bild,
  • visa kunskap och förståelse i digitala bildlösningar och dess möjligheter i samtida medier.

 

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen