Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, tillämpad artificiell intelligens
Degree of Master of Science in Engineering, Applied Artificial Intelligence

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Industriell AI (Industrial AI) H21
AI och neurovetenskap (AI and Neuroscience) H21
Fastställande
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

  
Efter avslutad Civilingenjörsexamen i Tillämpad AI skall studenten kunna:

 • Visa djupgående kunskap om metoder och teorier inom området artificiell intelligens och relaterade grundläggande vetenskapliga discipliner.
 • Använda AI-metoder för att lösa problem och presentera resultat, både skriftliga och muntliga, i nya problemfall.
 • Kategorisera nya tillämpade AI problem.
 • Välja lämpliga AI-metoder för specifika lösningar.
 • Utveckla tekniker baserade på mänskliga behov såväl som etiska överväganden och samhällets mål för hållbar utveckling.
Inriktningar
Industriell AI

Efter examen från Industriell AI ska studenten kunna:

 • Utveckla AI teknik och system baserade på mänskliga behov samt på samhällets mål för hållbar utveckling.
 • Kritiskt utvärdera och jämföra olika AI-modeller och inlärningsalgoritmer för olika problemställningar och kvalitetsegenskaper.
 • Analysera användning av industriell AI och föreslå anpassningsstrategier och lösningar.
 • Visa kunskap i praktiska affärsmodeller och ekosystem som innehåller AI.
AI och neurovetenskap

Efter examen från denna tvärvetenskapliga specialisering som kombinerar neurovetenskap och AI ska studenten kunna:

 • Visa kunskap inom neurovetenskap, maskininlärning, AI och neuromorfisk teknik.
 • Kombinera neurovetenskap med maskininlärningsmetoder och vice versa.
 • Utveckla och tillämpa simuleringsmodeller av neurala kretsar för att förstå hjärnans funktion och utveckla neuromorf teknik.
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För civilingenjörsexamen ska av utbildningens 300 hp minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen

För att erhålla civilingenjörsexamen i tillämpad artificiell intelligens krävs att programmets baskurser, kärnkurser och de till vald inriktning anknytande obligatoriska och valbara kurser är avklarade.

I utbildningen ingår ett examensarbete om 30 hp inom huvudområdet. I detta skall den studerande enskilt, eventuellt tillsammans med en annan studerande, behandla en given uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. Examensarbetet ska utföras på avancerad nivå.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen