Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Rättsvetenskap
Degree of Bachelor of Arts - Major; Jurisprudence

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
inom arena jordens resurser (within Arena Global Resources ) H07V13
Miljörätt (Environmental Law) V13
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2010-02-17 av Ordförande filosofisk fakultetsnämnd. Senast reviderad av Ordförande Filosofisk fakultetsnämnd 2011-02-17.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 

Preciserade mål för denna examen

Studenten ska för kandidatexamen, huvudområde Rättsvetenskap    

- visa kunskap om och förståelse för rättens samband med samhället och dess utveckling.
- visa färdighet och förmåga att hantera den juridiska metoden i praktiska fall och att på ett övergripande plan identifiera, strukturera och analysera juridiska frågeställningar  och rättens roll i samhället
- visa förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig till rättsliga normer och dess verkningar i samhället.
 
 

Inriktningar
inom arena jordens resurser
Vid politices kandidatexamen inom Arena jordens resurser ska studenten dessutom uppnå:

* förmåga till systemsyn och analys innefattande kunskaper om förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling
* kompetens att utveckla kunskaper om Jordens resurser och deras användning i ett hållbart samhälle"
Miljörätt

För inriktningen miljörätt                                                   
- ska studenten ha slutfört kursen Mark- och miljörätt
- ska studenten ha skrivit ett examensarbete på kandidatnivå inom ämnet miljörätt
- ska studenten visat särskild kompetens inom miljörätt

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen

För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupade studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt inriktning angiven i utbildningsplanen.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen