Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Politices Kandidatexamen - Huvudområde; Statsvetenskap
Degree of Bachelor of Science in Political Sciences - Major; Political Science

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Utan inriktning (Without specialisation) H14
Politik och samhällsutvecklingH09
Policy och förvaltning (Public Policy and Administration) H16
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2010-02-17 av Ordförande filosofisk fakultetsnämnd. Senast reviderad av Rektor 2016-01-25.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 

Preciserade mål för denna examen

Inom huvudområdet Statsvetenskap ska studenten uppvisa;
–grundläggande kunskaper inom ämnets delområden: politisk teori, svensk politik och förvaltning, jämförande politik och internationell politik
–fördjupade kunskaper i politisk teori samt inom minst ytterligare ett av ämnets delområden
–grundläggande kunskaper i statsvetenskaplig metod samt förmåga att omsätta dessa kunskaper i praktik
–förmåga att i uppsatsform, och med förankring i statsvetenskapliga begrepp och modellkonstruktioner, självständigt och kritiskt, formulera och besvara statsvetenskapliga frågeställningar

För Politices kandidatexamen inom huvudområdet Statsvetenskap ska studenten dessutom uppvisa;
–grundläggande kunskaper i nationalekonomisk teori samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i analys av samhällsekonomiska problem
–grundläggande kunskaper i statistisk metod och analys samt förmåga att samla in, sammanställa, bearbeta och presentera data

Inriktningar
Utan inriktning
Politik och samhällsutveckling
För Politices kandidatexamen, huvudområde Statsvetenskap, inriktning Politik och samhällsutveckling ska studenten dessutom uppvisa:

- grundläggande kunskaper i utrednings- och utvärderingsmetodik samt förmåga att, utifrån dessa teoretiska kunskaper, formulera och utreda ett förvaltningsteoretiskt problem i verksamhetsförlagd utbildning
Policy och förvaltning
För kandidatexamen inom huvudområdet Statsvetenskap med inriktning Policy och förvaltning ska studenten dessutom uppvisa:
  • grundläggande kunskaper inom svensk offentlig rätt, inbegripet förvaltningsrätt, kommunalrätt, offentlighet och sekretess samt statsrätt
  • grundläggande kunskaper i utvärderingsmetodik samt förmåga att, utifrån dessa teoretiska kunskaper, formulera och utreda ett förvaltningsteoretiskt problem i verksamhetsförlagd utbildning
  • fördjupad kunskap om hur offentlig policy skapas samt förmåga att teoretiskt och empiriskt förstå och analysera den offentliga policyprocessen
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen