Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Högskoleexamen med inriktning mot fastighetsförmedling
Higher Education Diploma with specialisation in Real Estate Brokerage

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2007-11-08 av ordförande filosofisk fakultetsnämnd.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
 
Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Preciserade mål för denna examen

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten skall efter examen ha uppnått kunskap och förståelse

• inom ämnesområdena fastighetsförmedling, ekonomi, fastighetsvärdering, byggnadsteknik och juridik.

• för samhällsekonomins funktionssätt i stort med tonvikt på ränte- och prisbildning på fastighetsmarknaden

• för betydelsen av mellanmänskliga processer i förmedlingssituationen.

Färdighet och förmåga

Studenten skall efter examen ha färdighet och förmåga

• att praktiskt tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper inom ämnesområdena fastighetsförmedling, ekonomi, fastighetsvärdering, byggnadsteknik och juridik samt relatera dessa kunskaper till såväl kända som okända situationer.

• att inhämta de ytterligare kunskaper som erfordras för att lösa problemsituationer i praktiken.

• att professionellt kunna vägleda köpare och säljare vid köp och försäljning av fastigheter, byggnader och bostadsrättslägenheter utifrån praktiska förutsättningar i den rådande situationen.

• att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och slutföra olika typer av projekt.

• att samverka och redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat i tal och skrift till såväl andra personer med samma yrkesbakgrund som till personer med annan yrkesbakgrund.

• att arbeta med moderna datorbaserade analys- och beräkningsverktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter examen

• kunna förhålla sig till de branschetiska regler som finns både i lagstiftningen och parallellt med gällande författningar.

• kunna ansvara för fastighetsvärderingar och därvid kunna förhålla sig till de etiska frågor som kan bli aktuella vid värderingen.

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.(Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 7,5 hp. Samtliga kurser i examina omfattande 120 hp är på grundnivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen

För att erhålla högskoleexamen med inriktning mot Fastighetsförmedling, krävs avklarade kurser i enlighet med fastställd utbildningsplan inkluderande självständigt arbete om 7,5 hp.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen
  • Utbildningsplan - Fastighetsmäklare (Syllabus - Higher Education Diploma Programme in Real Estate Brokerage)