Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, datateknik
Degree of Master of Science in Engineering, Computer Science and Engineering

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Interaktiva system (Interactive systems) H16
Informations- och kommunikationsteknik (Information and Communication Technology) H07
Industriella datorsystem (Industry Computer Systems) H12
Inbyggda system (Embedded System) H07V16
Medieteknik inom Arena media, musik och teknik (.Media Technology within Arena Media, Music and Technology) V14
Signaler och system (Signals and Systems) H07V13
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2008-03-27 av Ordförande Teknisk Fakultetsnämnd. Senast reviderad av Enhetschef 2014-09-23.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen
Efter genomgången utbildning skall en civilingenjör från datateknikprogrammet visa en mycket god förmåga att
·        behärska  datateknikblock omfattande programvara, hårdvara och kommunikation,
·        effektivt använda datorer, program och mätutrustning för att utföra experimentellt och vetenskapligt arbete samt övning i att kombinera kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden,
·        delta och medverka i alla faser av utveckling, konstruktion, modifiering, dokumentation och drift av program, datorsystem samt digitala och datorbaserade tekniska system.
 
En del av utbildningen skall kunna förläggas utomlands för att den studerande skall kunna tillägna sig internationella erfarenheter och få förståelse för andra kulturer.
Inriktningar
Interaktiva system
Studenten skall visa fördjupade kunskaper i, och förståelse för, teori och metodik för interaktiva system och användarinteraktion. Studenten ska också visa särskilt kunnande och särskilda färdigheter i design, utveckling och utvärdering av tekniska system för visualisering, distribuerad realtidskommunikation och interaktivitet.
Informations- och kommunikationsteknik
 Studenten skall visa fördjupade kunskaper i systemutveckling, kommunikation och avancerad programmering, och visa färdigheter i anpassad design och simulering av algoritmer och datoriserade system, samt system för programvarutekniska och medietillämpningar.
Industriella datorsystem
Funktionaliteten för moderna inbyggda system utgörs av en kombination av interagerande mjuk- och hårdvarukomponenter. Efter utbildningen kommer studenten vara väl förtrogen med de metoder och verktyg som industriellt används i designprocessen av inbyggda system, och vara kapabel att kravsätta och konstruera system samt förstå, förklara och analysera ett systems egenskaper.
Inbyggda system

Funktionaliteten för moderna inbyggda system utgörs av en kombination av interagerande mjuk- och hårdvarukomponenter. Efter utbildningen kommer studenten vara väl förtrogen med de metoder och verktyg som industriellt används i designprocessen av inbyggda system, och vara kapabel att kravsätta och konstruera system samt förstå, förklara och analysera ett systems egenskaper.

Medieteknik inom Arena media, musik och teknik

Efter avslutad utbildning ska studenten:

-          visa grundläggande kunskaper inom datatekniska tillämpningar inom medieteknik,

-          visa färdighet i att använda datorer, program och mätutrustning för att utföra laborativt arbete,

-          Vara förtrogen med samverkan mellan konstutövare, näringsliv och akademi,

-          ha förmåga att integrera datateknik med ett eller flera andra ämnesområden.

Signaler och system
 Studenten skall visa goda kunskaper inom signalbehandling och reglerteknik, och visa färdighet och förmåga att tillämpa kunskaper datateknikämnen i problemformulering, utveckling och realisering av informationstekniska system för kommunikation, processtyrning och mätteknik.
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För civilingenjörsexamen ska av utbildningens 300 hp minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)
Preciserade särskilda krav för denna examen
Civilingenjörsexamen i datateknik omfattar kurser om sammanlagt minst 300 högskolepoäng, varav minst 90 hp (kurser + examenarbete) på avancerad nivå inom huvudområdet. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat. Kurser som överlappar varandra får ej ingå i examen samtidigt. Se vidare utbildningsplanen.
 
I utbildningen ingår ett examensarbete om 30 hp inom huvudområdet. I detta skall den studerande enskilt, eventuellt tillsammans med en annan studerande, behandla en given uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden.  Examensarbetet ska utföras på avancerad nivå.
 
För att erhålla civilingenjörsexamen i datateknik krävs att programmets baskurser, kärnkurser och de till valt examensarbete anknytande valbara kurserna är avklarade, se utbildningsplan. Vid val av examensinriktning krävs kursval enligt utbildningsplan för respektive examensinriktning samt projektkurs och examensarbete inom inriktningsämnet. Projektkurserna från olika inriktningar får ej ingå i examen samtidigt.
 
Det är också möjligt att erhålla civilingenjörsexamen i datateknik med examensinriktning, vars benämning framgår av examensbeskrivning för något annat civilingenjörsprogram vid Luleå tekniska universitet. I sådant fall krävs särskilt beslut om kurser som krävs och förutsättningar som gäller för examensarbetet. Institutionen där examensarbetet utförs fattar detta beslut.
 
Annan kombination av kurser är möjlig och ger examensbenämningen civilingenjör i datateknik, utan suffix. Institutionen där examensarbetet utförs beslutar om vilka kurser som krävs.
 
För examen rekommenderas 12 veckor praktik utanför programmets poängtal, men är ej obligatorisk.

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Övergångsregler
 Studenten som antagits till civilingenjörsutbildning läsåret 06/07 eller tidigare fortsätter till examen enligt följande:
  • Studenten fortsätter vanligtvis på den påbörjade utbildningen till en civilingenjörsexamen om 180 poäng (270 högskolepoäng). Studenten bör göra kursvalet i samråd med studievägledare och programkoordinator.
  • Studenten som önskar ansöka om en civilingenjörsexamen om 300 hp följer sin fastställda utbildningsplan, och väljer kurser i samråd med studievägledare och programkoordinator så att examenskraven för den 300hp-utbildningen uppnås.
    • Notera att det är studentens ansvar att se till så att målet 90 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet uppfylls.
    • Studenten kompletterar med 30hp (fyra kurser) på avancerad nivå. Kurserna väljs ur den mängd obligatoriska inriktningskurser inom den inriktning som student valt och de valbara fördjupningskurser som finns angivna i utbildningsplanen 07/08 eller senare.
 
Utbildningskrav för denna examen