Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, väg- och vattenbyggnad
Degree of Master of Science in Engineering, Civil Engineering

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Jord- och bergbyggnad (Soil and Rock Engineering) H07
Konstruktion (Structural Engineering) H07
Byggande (Lean Construction) H07
 Byggkonstruktion och brand (Structural and fire engineering) V21
Lantmäteri (Surveying) H07V14
Teknisk miljövård (Environmental Engineering) H07V14
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2006-11-16 av Ordförande teknisk fakultetsnämnd. Senast reviderad av Chef Utbildnings- och forskningsenhet 2010-12-03.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

 Efter avslutad utbildning ska studenten ha:

 •     förmåga att självständigt arbeta med att inhämta kunskap, samt söka, värdera och referera till densamma
 •     kunskap om och förmåga i byggandets och samhällsplaneringens logik, arbetssätt och kärnkompetens
 •     kunskap i att utforma, uppföra och styra processer och produkter inom teknikområdet byggande
 •     kunskap och förmåga i projektarbete och projektledning
 •     förmåga att genomföra rimlighetsbedömningar av eget och andras arbete inom teknikområdet byggande
 •     kunskap om och förmåga i att hantera moderna ingenjörsverktyg för att planera och uforma processer och produkter inom teknikområdet byggande
 •     kunskap om byggbranschens företags villkor och problem och visa förmåga i produktutveckling och därtill kopplad problematik inom teknikområdet byggande
 •     kunskap om väg- och vattenbyggarens arbetsmetodik och yrkesroll i plan- och byggprocessen
Inriktningar
Jord- och bergbyggnad

Efter avslutad utbildning ska studenten ha:

 • kunskap om och förmågan att analysera och dimensionera jord- och bergkonstruktioner
 • kunskap om och förmågan att planera och genomföra byggande och drift av geokonstruktioner inklusive gruvor
 • kunskap om lagstiftning och tillstånd för geokonstruktioner inklusive gruvor
 • kunskap om och förmågan till livscykelperspektiv (LCC) för geokonstruktioner inklusive gruvor
Konstruktion

Efter examen ska studenten ha:

 • kunskap om och förmåga att analysera och dimensionera delar av byggnadskonstruktioner och hela system
 • kunskap om och förmåga att använda tillämpliga normer och standarder vid dimensionering av byggnadselement
 • kunskap om och förmåga till ledning och styrning av dimensioneringsarbete
 • kunskaper att ta fram tekniska lösningar med hänsyn till funktionskrav (från arkitekt), produktionsteknik (entreprenören), livscykelperspektivet samt hållbar utveckling.
Byggande

Efter examen ska studenten ha:

 • kunskap om och förmåga till ledning och styrning av byggprojekt med organisatorisk och ekonomisk bas
 • kunskap om och förmåga till att planera och utforma processer och objekt inom byggande
 • kunskap om de funktionskrav som ställs på en byggnad samt ha förmåga att omforma funktionskrav till tekniska lösningar
 Byggkonstruktion och brand
Efter examen ska studenten visa:
 • fördjupad kunskap om och förmåga att analysera värmeöverföring vid brand
 • kunskap om och förmåga att använda numeriska metoder för strukturmekanik- och fluiddynamikberäkningar relaterade till brand
 • kunskap om och förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar med avseende på byggnadsverks bärförmåga vid brand 
Lantmäteri

Efter avslutad utbildning ska studenten ha:

 • kunskap om och förmåga till ledning och styrning av projekt inom lantmäteriområdet
 • kunskap om och förmåga att använda de juridiska och tekniska grunderna inom lantmäteriområdet
 • kunskap om och förmåga att genomföra fastighetsbildningar
Teknisk miljövård

Efter avslutad utbildning ska studenten ha:

 • kunskap om och förmåga till ledning, styrning och utveckling av miljövårdsprojekt (utförande,byggande)
 • kunskap om och förmåga att planera och utföra anläggnings-, drift- och underhållsarbete inom miljövårdssektorn (Avfall, VA, recipientkontroll, förnybar energi)
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För civilingenjörsexamen ska av utbildningens 300 hp minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen