Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift English
Examensbeskrivning för Högskoleingenjörsexamen, teknisk design
Degree of Bachelor of Science in Engineering, Industrial Design Engineering

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Produktdesign (Industrial Design) H07
Människa-maskin-interaktion (Man-Machine-Interaction) H07V10
Produktionsdesign (Production Design) H07
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2006-11-16 av Dekanus teknisk fakultetsnämnd. Senast reviderad av Chef Utbildnings- och forskningsenhet 2010-05-31.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.
 
Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.
 
Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

Efter genomförd utbildning ska den studerande ha:

  • grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om och för utformning av produkter eller produktionssystem som svarar mot människors behov och värderingar samt de krav som ställs av näringsliv och samhälle,
  • förmåga att effektivt använda både kvalitativa och kvantitativa undersöknings- och analysmetoder, datorer, program och andra lämpliga hjälpmedel för att utföra tillämpat ingenjörsarbete, samt övning i att kombinera kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden,
  • förmåga att skriftligt, muntligt och visuellt presentera tekniska eller vetenskapliga problem och resultat för fackmän och lekmän på svenska och engelska,
  • förmåga att i samarbete lösa arbetsuppgifter samt förmåga att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap.
Inriktningar
Produktdesign

För att få examensinriktningen Produktdesign inskriven i sitt examensbevis krävs inriktningskurser enligt utbildningsplan samt godkänt examensarbete inom området.

Människa-maskin-interaktion
Inriktningen ges inte.
Produktionsdesign

För att få examensinriktningen Produktionsdesign inskriven i sitt examensbevis krävs inriktningskurser enligt utbildningsplan samt godkänt examensarbete inom området.

Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen