Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Konstnärlig masterexamen i musik - Huvudområde Musikalisk gestaltning
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Music - Major Musical Performance

2007 års examensbestämmelser
Avancerad nivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Dirigering (Conducting) H07
Musiker (Musician) H23
Komposition (Composition) H07
Rockmusiker (Rock Musician) H14V24
Musikproduktion pop/rock (Music Production in Pop/Rock) H14V24
Klassisk musiker (Classical Musician) H14V24
Jazzmusiker (Jazz Musician) H14V24
Orgel (Organ) H07V15
Instrument (Instrument) H07V15
Fastställande
Examensbeskrivningen är fastställd 2006-09-20 av Filosofiska fakultetsnämnden. Senast reviderad av Rektor 2013-06-25.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 9§
Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.
 
Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Inriktningar
Dirigering

För inriktning Dirigering ska studenten:

 • visa ett brett kunnande samt väsentligt fördjupad färdighet och förmåga samt arbetsmetoder att självständigt som dirigent instudera och gestalta musik  
Musiker

  För inriktning Musiker ska studenten:

 • visa ett brett kunnande samt väsentligt fördjupad färdighet och förmåga att inom sitt musikaliska område vara en självständig och skicklig musiker
 • visa väsentligt fördjupad stilistisk medvetenhet inom sitt musikaliska område  
Komposition

För inriktning Komposition ska studenten:

 • visa ett brett kunnande samt väsentligt fördjupad färdighet och förmåga att som kompositör arbeta gränsöverskridande i olika musikaliska former och tekniker, samt med aktörer inom närliggande konstarter
 • visa avancerad kunskap, samt väsentligt fördjupad färdighet och förmåga i musikaliska, tekniska och metodiska aspekter inom komposition, samt bidra till kunskapsutvecklingen  
Rockmusiker

För inriktning Rockmusiker skall studenten:

 • visa förmåga att som utövande rockmusiker utveckla sin konstnärliga röst och identitet,
 • visa förmåga att självständigt gestalta vald rockmusik, egen eller andras, i samklang med genrens/genrekomplexets och den därtill hörande improvisationens konventioner men med en tydlig egen röst.
Musikproduktion pop/rock

För inriktning Musikproduktion pop/rock skall studenten:

 • visa förmåga att som utövande musikproducent självständigt utveckla sin konstnärliga röst och identitet,
 • visa djupa kunskaper om och insikter i tidigare musik inom sitt valda genrekomplex: historiskt, socialt, musikaliskt och tekniskt,
 • på ett professionellt sätt kunna utföra allt arbete som kan ingå i
  musikproduktion, från låtskrivande till den konstnärliga slutprodukten.
Klassisk musiker

För inriktning Klassisk musiker skall studenten:

 • visa förmåga att självständigt tillägna sig repertoar i en reflekterande och personlig interpretation med stilistisk medvetenhet och konstnärlig uttrycksfullhet,  
 • visa förmåga att som utövande klassisk musiker, solistiskt såväl som i olika kammarmusikaliska sammanhang, i ett helhetstänkande utveckla sin konstnärliga röst och identitet samt sitt sceniska uttryck i det publika mötet,     
 • visa förmåga att, självständigt utveckla programidéer och tillsammans med studenter inom andra inriktningar och program söka nya sätt att mötas i konstnärliga och musikaliskt gränsöverskridande konstellationer.
Jazzmusiker

För inriktning Jazzmusiker skall studenten:      

 • visa förmåga att som jazzmusiker utveckla sin konstnärliga röst och identitet,
 • visa förmåga att självständigt gestalta vald jazzmusik, egenkomponerad eller andras, i samklang med genrens/genrekomplexets och den därtill hörande improvisationens konventioner men med en tydlig egen röst.
Orgel
För inriktning Orgel ska studenten
 
- visa förmåga och färdighet att självständigt tillägna sig orgelrepertoar och gestalta densamma utifrån såväl personliga reflekterade ställningstaganden som kontextuell stilistisk medvetenhet.
- visa förmåga att självständigt gestalta vald orgelrepertoar klangligt utifrån kunskaper i registreringspraxis och olika instrumenttyper
- visa djupa kunskaper om övningsmetodik för orgel samt form- och verkanalys.
Instrument
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)

För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

För examina på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen (SFS 2006:1053, kap 6, 5 § samt bilaga 2 examensordning)
Av utbildningens 120 hp ska minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå. För masterexamen krävs inrättat huvudområde. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen