Välj hur din examensbeskrivning ska visas:
Anpassa
Inriktning:
Generera pdf för utskrift
Examensbeskrivning för Konstnärlig kandidatexamen i musik - Huvudområde Musik
Degree of Bachelor of Fine Arts in Music- Major Music

2007 års examensbestämmelser
Grundnivå
Inriktningar
BenämningBörjar gesSista termin
Musikproduktion och låtskrivande (Music Production and Songwriting) H23
Klassisk musiker (Classical musician) H14
Kyrkomusik (Church Music) H07
Komposition (Composition) H07
Rockmusiker (Rock musician) H14
Studiomusiker (Session musician) H14
Jazzmusiker (Jazz musician) H14
Instrument med ensemble (klassisk eller Jazz/Rock/Pop) (Instrument and Ensemble) H07V16
Ensembleledning (Ensemble Conducting) H07H06
Fastställande
Senast reviderad av Rektor 2013-06-25.
Examensmål
Högskolelagen
1 Kap. 8§
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Lag 2006:173)
Högskoleförordningen

Bilaga 2, Kap. 4

Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förståelse av konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Preciserade mål för denna examen

För konstnärlig kandidatexamen i Musik ska studenten efter utbildningen visa

 • förmåga och färdighet att självständigt kunna gestalta musik på hög kvalitativ nivå,
 • förmåga och färdighet i att kunna förmedla musikaliska upplevelser och stimulera till musikalisk aktivitet,
 • förmåga och färdighet i att kunna kommunicera sin musikaliska kunskap i mötet med andra konstarter eller discipliner,
 • förståelse för musikens olika beståndsdelar och dess funktioner.
Inriktningar
Musikproduktion och låtskrivande
För inriktning musikproduktion och låtskrivande ska studenten:

• visa förmåga och färdighet i musikskapande och musikproduktion
• visa förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera musikaliska projekt.
Klassisk musiker

För inriktning Klassisk musiker ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera musikaliska projekt.
Kyrkomusik

För inriktning Kyrkomusik ska studenten:

 • visa förmåga och färdighet att kunna förmedla och stimulera till musikaliska upplevelser i gudstjänster, konserter och kyrkliga handlingar,
 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera musikaliska projekt.
Komposition

För inriktning Komposition ska studenten:

 • visa förmåga att som utövande kompositör uttrycka konstnärlig originalitet.
Rockmusiker

För inriktning Rockmusiker ska studenten:

 • visa förmåga och färdighet att gestalta musik i ensembleform och utveckla sin konstnärliga röst,
 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera musikaliska projekt i livesammanhang.
Studiomusiker

För inriktning Studiomusiker ska studenten:

 • visa förmåga och färdighet i musikproduktion och musikproducentskap,
 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera musikaliska projekt.
Jazzmusiker

För inriktning Jazzmusiker ska studenten:

 • visa förmåga att som jazzmusiker utveckla sin konstnärliga röst och identitet,
 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera musikaliska projekt.
Instrument med ensemble (klassisk eller Jazz/Rock/Pop)
.
Ensembleledning
.
Omfattning
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat.

Särskilda krav
Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet
Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning)

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06)

Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Examensbevis

Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis.

Utbildningskrav för denna examen